Financiering

Helderzorg biedt op verschillende manieren ambulante begeleiding. U kunt met Helderzorg contact opnemen om een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek in te plannen. Tijdens dit gesprek zal er worden gekeken wat uw hulpvraag is en of Helderzorg u kan ondersteunen bij de hulpvraag. Indien dit het geval is en wederzijdse instemming is, zal er een intakegesprek plaatsvinden. In dit gesprek zullen we alle noodzakelijke gegevens bespreken die nodig zijn om de zorg te kunnen bieden waar u recht op heeft.

Financiering:

De begeleiding van Helderzorg kan op verschillende manieren gefinancierd worden:

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • Jeugdwet
  • Persoonsgebonden budget (PGB)
  • Particulier zorg inkopen

Indicatie of beschikking aanvragen:

WMO:
De voormalige AWBZ-taken met betrekking tot huishoudelijke hulp en ondersteuning zijn overgeheveld naar de Wmo. Gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning bij mensen thuis. Het doel hiervan is om hen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen (zelfredzaamheid) en te laten deelnemen aan de maatschappij (participatie). Om een WMO-beschikking aan te vragen kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Volwassenen vanaf 18+

Jeugdwet:
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Indien er sprake is van een hulpvraag voor ambulante jeugdhulp of ambulante ouder- en gezinsondersteuning dient u contact op te nemen met uw gemeente. Iedere gemeente organiseert het aanbieden en financieren van jeugdhulp weer anders. Dit kan zijn via een gemeentelijk jeugdteam in de wijk, maar ook via een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Wilt u gebruik maken van ambulante ondersteuning van Helderzorg ? Informeer dan bij uw gemeente of deze hulp door Helderzorg geboden kan worden.

PGB:
Iedereen die door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kan in aanmerking komen voor een Persoonsgebonden Budget (PGB). Met dit budget kiest u zelf uw hulpverlener en bepaalt u wanneer, en op welke manier die hulp wordt verleend.

Om in aanmerking te komen voor PGB zorg, dient u een aanvraag in voor een persoonsgebonden budget (pgb) bij het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of bij de gemeente.

Met een pgb kunt u zelf zorg inkopen. U vraagt het pgb aan bij het zorgkantoor. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U beschrijft in een budgetplan welke zorg u inkoopt en bij welke zorgverlener(s).
  • U sluit met elke zorgverlener een contract af en voegt daar telkens een zorgbeschrijving bij. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de zorgverlener.
  • U mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het pgb voor u beheert. Dit kan ook verplicht zijn.
  • U mag geen behandelingen betalen uit het pgb.