Ambulante Jeugdhulp

Soms heeft een gezin problemen. Lukt het opvoeden niet goed, of zijn er zorgen over het gedrag en de ontwikkeling van een kind binnen de gezinssituatie. Soms ontstaan er gedurende het opgroeien problemen in het leven van een jeugdige of gezin, waardoor hij of zij op één of meerdere gebieden (dreigt) vast te lopen.

In het traject bieden we begeleiding ‘op maat’ door aan te sluiten op de situatie van het gezin. De ambulante begeleiding vindt plaats in de leefomgeving van de jeugdige. Dit kan zowel thuis, zijn, als op school, bij de sportvereniging, het werk of de dagbesteding. Helderzorg ondersteunt graag om de jeugdige weer grip te laten krijgen op eigen leven en uitzicht te krijgen op een voor de jeugdige goede toekomst.

Jeugdhulp vanuit Helderzorg richt zich op het komen tot verbetering van het gezinsklimaat en de daarbij horende opvoedvaardigheden. Dit zodat een kind veilig kan opgroeien en zich zo goed als mogelijk leeftijdsadequaat kan ontwikkelen binnen de vertrouwde omgeving, als ook dat een ouder met vertrouwen zijn opvoedersrol in kan nemen. De hulp richt zich om die reden zowel op de kinderen in het gezin, de ouders als daar waar nodig op het betrokken sociaal netwerk. We ondersteunen het gezin om zo snel als mogelijk weer zelfstandig, met natuurlijke steunbronnen, verder te gaan.

Helderzorg ondersteunt ook bij andere problemen die de opvoeding van de kinderen in de weg staan. Voorbeelden zijn het huishouden, de financiën en contact onderhouden met instanties. Binnen ambulante jeugdhulp vinden we het belangrijk dat andere, voor het gezin, belangrijke personen (leerkracht, opa, oma, buurvrouw) betrokken worden en betrokken blijven. We hopen hiermee een natuurlijk positief ingestelde steunend netwerk te creëren, waarbij zij gebruik weten te maken van contacten in het eigen netwerk.

Daarnaast bieden we ook hulp en begeleiding indien er sprake is van een begeleide omgangsregeling. Bijvoorbeeld in geval van scheiding, loyaliteitsproblemen, uithuisplaatsing of detentie. De begeleider van helderzorg kan de veiligheid tijdens de bezoekregeling waarborgen en indien wenselijk laagdrempelig inzetten op het vergroten van opvoedvaardigheden en stimuleren van een positieve onderlinge interactie.

De intensiteit van het aantal contact momenten is afhankelijk van de hulpvraag. Onze ondersteuning kan variëren van enkele uren praktische ondersteuning in de gezinssituatie, tot dagelijkse intensieve begeleiding in de thuissituatie. Wij werken op maat, dus ook ’s avonds en in het weekend indien nodig. We stemmen het begeleidingsaanbod af op de hulpvragen. Hierbij kan zowel aan kortdurende als aan langdurige trajecten gedacht worden. We gaan uit van zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Wij werken tijdens onze ambulante begeleiding met vooraf opgestelde doelen voor het gehele gezin.